^Zpět nahoru

Počasí

Počasí v Meziměstí

Zápis dětí do pro školní rok 2021/2022

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Meziměstí, 5. května 115

5.května 115, 549 81 Meziměstí

Tel.: +491 582 889, mobil: 602 128 153, e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy v Meziměstí

 Provozní řád školní jídelny je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou 14/2004 Sb. V platném znění s vyhláškou MŠMT 107/2008 Sb. A vyhláškou MZ č. 137/Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění.

Úvodní ustanovení

Název školy: Mateřská škola v Meziměstí, 5. května 115

Adresa školy: MŠ Meziměstí 5. května 115, 549 81 Meziměstí

Zřizovatel: Město Meziměstí

Právní forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace

ředitelka: Jitka Kopincová

IČO: 750 158 97

vedoucí ŠJ: Bc. Martina Stránská

kuchařka: Lucie Trojáková

typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

provozní doba: 6:00 – 15:30 hod.

Školní jídelna je součástí mateřské školy v Meziměstí, 5. května 115

Hlavním účelem zařízení školního stravování je zajišťování stravování dětí po dobu pobytu v mateřské škole. Dále zajišťuje stravování zaměstnanců mateřské školy.

Provoz a režim

Odpovědnost:

Vedoucí školní jídelny paní Martina Stránská řídí a kontroluje, hodnotí a zajišťuje školní jídelnu MŠ, odpovídá za její provoz a plynulý chod, řídí práci kuchařky. Řídí se danými hygienickými vyhláškami, předpisy, řády a směrnicemi mateřské školy.

Za dodržování technologických postupů při přípravě jídla, dodržování hygienických předpisů je odpovědná kuchařka Lucie Trojáková.

Hygienické podmínky

Pracovnice ŠJ jsou povinny dodržovat předpisy, řády a směrnice platné pro všechny zaměstnance. Jsou plně odpovědné za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP zejména v provozu školního stravování. Dbají na hospodárné zacházení s pracovními pomůckami, čistícími prostředky a osobními ochrannými prostředky.

Zásady osobní hygieny – pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, nosí předepsaný pracovní oděv. Vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládají jej při krátkodobém opuštění pracoviště.

Zásady provozní hygieny – chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty
a ptáky nebo nepovolenými osobami, skladují a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti. Průběžně odstraňují odpadky. Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy při uvádění pokrmů do oběhu, předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Dodržují zákaz vstupu nepovoleným osobám a zvířatům.

Do mateřské školy si děti nenosí svoje jídlo.

Organizace školní jídelny

  • ředitelka
  • vedoucí školní jídelny
  • kuchařka

 

Bc. Martina Stránská – vedoucí školní jídelny

pracovní úvazek: 0,25%

 

Lucie Trojáková – kuchařka

pracovní úvazek: 100%

 

Evidence pracovní doby

Každá pracovnice zapisuje do evidence pracovní doby příchod a odchod. Při přerušení práce musí být uveden důvod a doložen propustkou podepsanou ředitelkou. Propustky jsou zakládány v evidenci docházek. Úpravu pracovní doby a čerpání dovolené určuje a povoluje ředitelka.

  

Podmínky odhlašování a přihlašování ke stravování

Stravování je možné odhlásit nebo přihlásit osobně v MŠ nebo na telefonním čísle +491 582 889 v době od 6:00 do 14:00 hod. vždy den předem, je také možno den předem písemným zápisem do záznamového archu v šatně. Je také možno použít školní mobil 602 128 153 do 6:30 hod. v den absence dítěte.

Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout a odnést v jednorázovém obalu, který zajistí školní jídelna od 10:45 do 11:15 hod. - toto platí pouze první den nepřítomnosti, nevyzvednutý oběd propadá. Zaměstnanci MŠ si mohou odhlásit oběd ještě ráno ten den do 6:30 hod.

 

Organizace výdeje jídel

                                                           Broučci                                             Berušky

přesnídávka:                                         8:00                                                  8:00

oběd:                                                   11:15                                                 11:30

odpolední svačina:                              14:00                                                 14:00

 

Pitní režim

Je ponechán na potřebách dětí, které mohou pít vodu kdykoli během dne. Děti pijí čistou kohoutkovou vodu.

 Jídelní lístek

Jídelní lístek je pravidelně a včas vyvěšován na určeném místě v šatně. Aktuální jídelníček bude pravidelně umístěn také na facebookových stránkách školy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, spotřebním košem vybraných surovin dle odstavce 2 přílohy k vyhlášce 107/2005 Sb. V platném znění.

 Hrazení úplaty za školní stravování

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve školním řádu. Stravné se platí do 20. dne v měsíci převodem z účtu zákonných zástupců, pouze vyjímečně je možné zaplatit stravné hotově do pokladny MŠ u vedoucí jídelny školy. Vyúčtování se provádí jednou za 3 měsíce.

 Ceny stravného:

Strávníci 3 – 6 let:           37 kč (přesnídávka 7 kč, svačina 7 kč, oběd 23 kč) + pitný režim 0 kč

Strávníci 7 let:   40 kč (přesnídávka 8 kč, svačina 8 kč, oběd 24 kč) + pitný režim 0 kč

 

celodenní stravné:         900 kč

polodenní stravné:         650 kč

3 dny v týdnu:                 500 kč

  

Rozsah služeb školního stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob

a rozsah stravování dítěte / viz. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a přidělí dítěti variabilní symbol.

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Během podávání jídla za děti odpovídají třídní učitelky nebo zastupující učitelka. Upozorňují na možná nebezpečí (uklouznutí, polití, atd. ). Učitelky zajišťují organizaci při vydávání obědů

- polévku nalévá paní kuchařka

- druhé děti si jídlo odnášejí ke stolečku samy nebo s pomocí učitelky

při obědě pomáhá učitelce s dozorem školnice.

 Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí

Učitelky upozorní děti na šetrné zacházení s nádobím, vedou děti k šetrnému zacházení s potravinami.

 Úklid

Běžný úklid během pracovní doby zajišťuje ve školní kuchyni pracovnice školní kuchyně. V jídelně zajišťuje úklid školnice.

 Dotazy a připomínky

Případné problémy je nutné řešit ihned přímo s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou MŠ.

 GDPR

Chráníme Vaše osobní údaje. V tomto řádu se v souladu s nařízením GDPR shromažďují v rozsahu nutném pro plnění zákonem uložených povinností (nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci) pouze osobní údaje nutné pro splnění účelu, který vyplývá z obsahu tohoto tiskopisu. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu.

Pověřenec GDPR – Bc. Hana Wilkeová

  

Provozní řád kuchyně Mateřské školy Meziměstí, 5. května 115

 

Nástup kuchařky na pracoviště je v 6:00 hod.

 6.15 – 7.20                       – příprava zeleniny, brambor, mytí nádobí, přípravny

7.20 – 8.15                       – příprava svačiny, rozdávání svačiny na stoly

8.15 – 9. 15                      – zpracování masa

8.45 – 9.15                        – mytí nádobí po svačině

9.15 – 9.45                       – příprava polévky, čaje, kompotů nebo ovoce

9.45 – 10.00                     – prostírání na oběd

10.00 – 10.45                   – dováření oběda, porcování masa

10.45 – 11.15                   – přestávka na oběd

10.45 – 11.15                   – výdej neodhlášených obědů

11.15 – 11.30                   – nalévání polévky, příprava a vydávání hlavního jídla (1)

11.30 – 11.45                   – nalévání polévky, příprava a vydávání hlavního jídla (2)

11.45 – 12.30                   – mytí nádobí, úklid kuchyně

12.30 – 13.00                   – příprava na následující den, výdejka

13.00 – 13.45                   – příprava svačiny, rozdávání svačiny

13.45 – 14.30                   – mytí svačiny po svačině, úklid kuchyně

  

Závěrečné ustanovení

Tento provozní řád školní jídelny s novými dodatky nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

 

Martina Stránská             ……………………………………….

 

Lucie Trojáková ……………………………………….

 

Izabela Sadílková             ……………………………………….

 

Dana Hečková                  ……………………………………….

 

Kateřina Marková            ……………………………………….

 

Andrea Dítětová              ……………………………………….

 

Sára Macháčková            ……………………………………….

 

Jitka Kopincová                 ……………………………………….

 

                                                                                     

 

 

Vypracovala:                                                                                               Schválila:

Bc. Martina Stránská, vedoucí ŠJ                                                           Jitka Kopincová, ředitelka MŠ

………………………                                                                            …………………………………

 

 

 

V Meziměstí 1.9.2020   

 

Organizace školního roku

 

• 28. ZÁŘÍ – STÁTNÍ SVÁTEK (pondělí)
• 28. ŘÍJNA – STÁTNÍ SVÁTEK (středa)
• 16. LISTOPADU – ŘEDITELSKÉ VOLNO (pondělí)
(SANITÁRNÍ DEN OPRAVA A VÝMALBA KUCHYNĚ PO HAVÁRII VODY)
• 17. LISTOPADU – STÁTNÍ SVÁTEK (úterý)
• 23. PROSINCE – 3. LEDNA – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (středa–neděle)
• 2. DUBNA – STÁTNÍ SVÁTEK (pátek)
• 5. DUBNA – STÁTNÍ SVÁTEK (pondělí)
• 5. ČERVENCE – STÁTNÍ SVÁTEK (pondělí)
• 6. ČERVENCE – STÁTNÍ SVÁTEK (úterý)
• 19. ČERVENCE – 15. SRPNA – LETNÍ PRÁZDNINY 

Rozdělení do tříd

Berušky – děti starší 4 let
Paní učitelky: Jitka Kopincová, Sára Macháčková
Asistent pedagoga: Martina Stránská

Broučci – děti mladší 4 let
Paní učitelky: Dana Hečková, Andrea Dítětová
Chůva: Kateřina Marková

SAFARI KARNEVAL + PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Na safari se rozhodli oslavit léto karnevalem. Děti si v soutěžích vyzkoušejí své dovednosti. Zatančí si při nových písničkách a zasoutěží s divokými zvířaty. Zjistíme, které zvíře je nejsilnější? Kdo je nejrychlejší? Kdo má jedovaté zuby? Zkrátka spousta dobré zábavy pro děti i rodiče. Provázejí profesionální animátoři v maskách.
Akce se koná 1.7.2020 v 15:30 – zatím bez účasti rodičů, pokud se podmínky změní, rodiče se to včas dozvědí. Na akci mohou přijít všechny děti, i ty, které v červnu nechodí do školky.